top of page

Uttalelsen fra Møhlenpris velforening om forslag til Gatebruksplan for Møhlenpris

Oppdatert: 18. nov. 2023

Saken: Høyring og offentleg ettersyn av forslag til Gatebruksplan for Møhlenpris

Saksnr: 1224/23

Dato: 31.10.2023


Vi viser til forslaget til Gatebruksplan for Møhlenpris og takker for en godt gjennomarbeidet plan, som i tillegg til å tilrettelegge for en reduksjon i biltrafikken, også vil bidra til å skape en enda mer levende og attraktiv bydel.


Møhlenpris velforening er en interesseorganisasjon som fremmer medlemmenes felles interesser i området og virker for stedets sosiale og fysiske miljø og beboernes trivsel og sikkerhet. Vi har følgende innspill til forslaget, som vi håper vil bli tatt med videre i prosessen. Innspillene er delt opp i 9 temaer:


1) Tilrettelegging for bruk av næringslokaler på gateplan

2) Trygge innganger til fotballbanen

3) Skolevei som grønn læringsvei

4) Planting av «juletre» i krysset ved Nobel Bopel

5) Trygg adgang til den trekantete lekeplassen i Ole Vigs gate

6) Plassering av nedkastpunkt for renovasjon

7) «Gatetun»-løsning i Olaf Ryes vei

8) Utforming av renner for drenering over fortauet

9) Etablering av beboerparkering ved Puddefjordsbroen


1. Tilrettelegging for bruk av næringslokaler på gateplan

I lys av debatten rundt en levende by, vil det være aktuelt at Bergen kommune jobber for å motvirke tomme lokaler. To av de få gjenværende næringslokalene på gateplan på Møhlenpris er nettopp i Konsul Børs gate (se bildene under), som planlegges som et gjennomgående gatetun på langs av bydelen.


Det er veldig positivt med et større sammenhengende nett av gatetun slik det er foreslått i gatebruksplanen. Dette vil bidra til trygge og attraktive møteplasser for de gående. En utadvendt bruk av disse lokalene ville gitt gatetunene gode møteplasser hvor naboer kan slå av en prat og bli bedre kjent. Erfaringene fra Nobel Bopel i Welhavens gate, der cafevirksomhet på dag- og kveldstid bidrar til et mer attraktivt og trygt gatetun, er et godt eksempel på hvor mye dette har å si.


Velforeningen foreslår derfor av kommunen i denne fasen legger til rette for fremtidig bruk av disse lokalene og området foran disse. Det er ønskelig at utformingen av, og fordelingen av funksjoner i, gatetunet ved Konsul Børs gate tar høyde for aktiv bruk av disse publikumsrettede arealene. Kanskje huseierne blir inspirert og kan se for seg merverdien i å åpne opp disse lokalene i fremtiden?


Næringslokalet på hjørnet mellom Wolffs gate og Konsul Børs gate er brukt av Nygaards Bataljon buekorps. Lokalet kommer til å ha en sentral plassering ved starten av det nye gatetunet.Næringslokalet i Wolffs gate like ved Stubs gate har tidligere vært en bank. Lokalet kommer til å ha en viktig fasade mot det fremtidige gatetunet og den synlige aksen mot Wessels gate.
2. Trygge innganger til fotballbanen

Møhlenpris idrettsplass er et av det mest aktive områdene i bydelen, både for barn og voksne. Selv om fotballbanen ikke er en del av planens område, vil det være viktig å se endringer av gatebruken i sammenheng med trafikk til og fra banen. Det viktigste punktet her er plasseringen av inngangene til banen.


Dagens innganger fra Professor Hansteens gate går rett ut i veien. Situasjonen kan bli betydelig bedre med de to følgende tiltak:


1. Nord-inngangen kan rettes mot den delen av fortauet som er bredere, der det tidligere var en kiosk. Siden den lille asfaltflekken ligger i et veikryss, kunne dette være en fin måte å bruke arealet på, som et slags forrom til banen. Et tre/ grønne elementer (slik det er mulig å se på gamle bilder) og gode sitteplasser, ville gi dette hjørnet et løft med enkle midler. (se bildene under).

2. Sør-inngangen kan eksempelvis flyttes til enden av tribunen med åpning til det foreslåtte gatetunet i enden av Professor Hansteens gate. Denne åpningen kan lett kobles til den eksisterende trapp som kommer fra banen (se bildene under).

Forslag til plassering av sør-inngang mot hjørne ved veikrysset, og sør-inngang mot gatetun. Den siste kobler seg fint til den eksisterende trapp fra banen.

Den lille asfaltflekken ved veikrysset mellom Professor Hansteens gate og Wolffs gate er allerede brukt som en møteplass/ ventesone. Å plassere inngangen til banen her ville gi en tryggere adkomst og en ekstra kvalitet til banen.Dagens sør-inngang åpner rett mot veien i aksen Bjerregårds gate + Mulig inngang mot gatetunet som kobler seg fint til eksisterende trapp.
3. Skolevei som grønn læringsvei

Møhlenpris oppveksttun (både barnehage og skole) er en del av området til gatebruksplanen. Skolen bruker nærmiljøet og nærmiljøet bruker skolen, og gatenettet på Møhlenpris har derfor mange skoleveier. Skoleveien sammen med skolen er en del av skolehverdagen og er en ypperlig arena for læring, som gir tilhørighet og trygghet. Med god utforming kan skoleveien gi nye tanker og opplevelser på veien. I tillegg viser forskning at natur og det grønne stimulerer barns nysgjerrighet, sanser, fysisk aktivitet og bevegelsesutvikling på en god måte.


Zetlitz gate er både gatetun og skolevei.


Vi savner en større satsing på trær og grønne kvaliteter, refr. strategi for Bytrær. Selv om Nygårdsparken ligger et steinkast unna Møhlenpris, føler vi behovet til at planen satser på flere trær/ grønne områder i gatenettet. I tillegg er vann et attraktivt element i barns lek som fungerer ypperlig gjennom hele året. Det er i bevegelse, det kan fraktes i bøtter og spader, plaskes i og tas på. Bevegelse og refleksjon i vannet gir liv og lys og er av stor betydning for opplevelseskvaliteten. Her kunne lek være integrert i overvannshåndtering og gi økte kvaliteter til de gående. I de gatetunene som er i skråninger kan det være spesielt bra å legge opp til brede renner som kan brukes som små bekker i høst og vår og som akebakker om vinteren (se bilde under).


Velforeningen oppfordrer til at den videre prosjekteringen av gatetun utformes på en måte som gjør at innhold og plassering av aktiviteter legger til rette for dette, og at dette gjøres med medvirkning fra elevene på skolen.
En liten akebakke i bruk i forbindelse med Møhlenpris lysfest. Det kunne ha vært en fordel om den var bredere.

4. Planting av «juletre» i krysset ved Nobel Bopel

Hver desember samles Møhlenprisbeboere seg rundt et juletre som monteres ved det blå sitteelementet i krysset mellom Welhavens gate og Zetlitz gate. Dette er blitt en tradisjon for hele nabolaget der man lyssetter juletreet i en fest som kobler små og store med musikkinnslag og moro, noe varmt og godt å spise og drikke. Den sentrale plasseringen av juletreet gjør den veldig synlig på langs og på tvers.


I dokumentet «Etappevis utbygging og mindre tiltak» refererer punkt D til fjerning av blå sitteelement ved krysset mellom Welhavens gate og Zetlitz gate. Vi har ikke funnet informasjon hva som skal skje etter. Vi foreslår å plante et «juletre» i stedet, som nabolaget kan pynte i julen, og gir grønne kvaliteter og rom for fugler i resten av året. Et tre som vokser gjennom årene, akkurat som minnene våre.Møhlenpris har sin helt egen lysfest i krysset mellom Welhavens gate og Zetlitz gate. Da blir det tenning av julegran, korpsmusikk, julelys og julesanger - og god anledning til å hilse på kjente og ukjente naboer.5. Trygg adgang til den trekantete lekeplassen i Ole Vigs gate

Vi registrerer at det er ikke blitt foreslått noen forbedringer av området rundt inngangen til den lille trekantete park og lekeplass ved øvre delen av Ole Vigs gate. Det samme gjelder kryssing av veien og trappen mellom Ole Vigs gate og Storms gate, som er foreslått som et fremtidig gatetun. Se bilde under.


Her er et område som trenger å bli løst bedre.Den manglende koblingen mellom den lille trekantparken og trappen mellom Ole Vigs gate og Storms gate er vist med en oransje pil. Området trenger noen forbedringer.6. Plassering av nedkastpunkt for renovasjon

Det står i illustrasjonsplan at plasseringen av nedkastpunkt for renovasjon ikke står nøyaktig plassert. I det videre arbeidet oppfordrer vi til en presis plassering av nedkastpunkt for renovasjon. Dette gjelder spesielt innsamling av matavfall da det lukter dårlig, i hvert fall med dagens kontainere. Plassering av disse elementene er viktig slik at de ikke kommer til hinder for gode oppholdssoner og aktivitetene som måtte oppstå rundt disse. Se eksempel fra Sydnes under.
Her er et mindre heldig eksempel fra Dragefjellsbakken på Sydnes. En fin lomme i gatenettet ble mindre brukbart av plassering av nedkastpunktene.7. «Gatetun»-løsning i Olaf Ryes vei

Møhlenpris velforeningen er klar over at den øverste delen av Olaf Ryes vei som er anbefalt utformet som sykkelveg med fortau, håndteres i et eget prosjekt. Vi har sendt en klage på vedtak om dispensasjon fra kommunedelplan Sentrum på utforming av sykkelvei og fortau i Olaf Ryes vei med hensyn til gatedekke (Saksnr: 2023/18126 |BYGG-2023/10805). Under følger utdrag av klagen:


Overordnede innspill

Vi mener at vedtaket er mangelfullt begrunnet, og at det finnes alternativer til asfalt som fint vil kunne dekke de rullende sine behov, og samtidig bedre ivareta kulturminnevernet og slik oppfylle intensjonen i kommunedelplanen. Gjeldende kommuneplan har følgende føresegn knyttet til hensynssone bevaring kulturmiljø:


12.2 Bygninger, anlegg eller miljø som har kulturhistorisk verdi skal i størst mulig grad ivaretas i plan- og byggesaksbehandlingen.


Olaf Ryes vei er hovedadkomsten til Møhlenpris bydel fra sentrum. Selv om denne delen håndteres som et eget prosjekt, bør den sees i sammenheng med forslag til Møhlenpris gatebruksplan, som Byrådet vedtok før sommeren. Dette slik at det oppnås en mest mulig helhetlig plan.


Traseen er per i dag stengt for biltrafikk. Museumstrikken kjører ved spesielle anledninger. Denne veien (inkl. fortau og trikkeskinner) har en veibredde på 9-10 meter på det bredeste, og gående, vogner, syklister og sparkesyklister rusler opp- og nedover i en fredfull flyt. Fortauet derimot er smalt og humpete.


I tillegg til hensynet til kulturhistorisk verdi, mener vi trafikkbildet tilsier at hensynet til gående, og da særlig til skolebarna, må veie tungt.


Gatens utforming, materialitet, samt trygge og synlige overganger

Først av alt så stiller Velforeningen seg negativt til utformingen av veien som sykkelveg med fortau. Dette strekket er i dag stengt for gjennomgangstrafikk, som også er nedfelt i kommunedelplanen. Det tilsier at det ikke er behov for en fortauskant for gående, da det i all hovedsak er gående og syklende som bruker dette strekket, i tillegg til sporadisk bruk av trikkesporet.


Vi stiller også spørsmål ved om det er behov, i en så bred gate, for et eget felt for sykkel, da den urbane situasjonen tilsier at det kan tillates blandet trafikk, som her i praksis vil tilsi fotgjengere og syklister. Et slikt sykkelfelt vil splitte traseen for gående i to og gi feil signaler til syklistene om at de kan holde høy hastighet nedover gaten. Kombinasjonen synes å utgjøre en unødvendig økt risiko langs en skolevei.


Vi registrerer at saken har vært til uttale hos Byantikvaren, som har lagt revidert søknad til grunn, og godkjent asfalt (uten den opprinnelige røde fargen) som dekke i sykkelfeltet. Vi mener at søkeren (Bymiljøetaten) ikke tilstrekkelig har utredet alternativer for materialbruk. Alternativene bør imøtekomme en bedre tilpasning til kulturmiljøet og det tilstøtende gatenettet.Traseen er per i dag stengt for biltrafikk og brukes i hovedsak av fotgjengere, inkludert mange skolebarn. Her er det også viktig med en tydelig overgang mellom hoved innkjøringsvei til Møhlenpris Olaf Ryes vei/ Ole Vigs gate (bilister), og «gatetunet» ved den øverste delen av Olaf Ryes vei (myke trafikanter).


Anbefalingen

Vi foreslår derfor at veien blir oppgradert med et uttrykk som ligner de planlagte øvrige gatetunene på Møhlenpris, uten opphøyde gangsoner med kantstein, etc. Dette for å oppnå en bedre og tryggere utnyttelse av arealet. Utformingen burde legge opp til trygg, funksjonell, myk mobilitet, og samtidig gjenspeile den historiske bruken. Dette er gjort i renoveringen av de mange gatetunene på Møhlenpris, som har brostein som hovedmateriale.


I tillegg foreslår vi at det ikke gis dispensasjon fra kravet om bruk av brostein. Vi tror at skåret og flammet brostein vil fungere som en mye bedre løsning i Olaf Ryes vei, ettersom skårede og flammede brostein er vel så rullevennlige og trygge overflater som asfalt. Alternativt så ber vi kommunen vurdere igjen steinheller, eller maisdekke (slik som i Nygårdsparken) i hele gatebredden og ikke bare ved trikkeskinnene. Vi mener at disse alternativene vil i mye større grad ivareta den historiske uttrykket som er formålet i kommunedelplanen.


Å gå vekk fra asfalten som det foretrukne materialvalget vil skape et skifte i materialer i dekket i krysset Olaf Ryes vei/ Ole Vigs gate. Dette vil også bidra til en tryggere og synligere overgang mellom hovedinnkjøringen til Møhlenpris (bilister), og «gatetunet» ved den øverste delen av Olaf Ryes vei (myke trafikanter).8. Utforming av renner for drenering over fortauet

Dette er et lite hjertesukk for utforming av renner for drenering over fortauet. Eksempelet under er i Magnus Barforts gate ved Bergen kino og er utformet slik at det er behagelig å gå over rennene samtidig som den gjør sin funksjon. Bredden på rennen gjør at man ikke humper når man går over den med en barnevogn, rullestoler ol. Kunne dette blitt en standard for Bergen kommune?
Bredden på renner for drenering over fortauet i Magnus Barforts gate like ved Bergen kino er utformet slik at det er behagelig å gå over – det humper ikke å gå over den, selv om man går med barnevogn eller rullestol. Man snubler heller ikke i dem.

9. Etablering av beboerparkering ved Puddefjordsbroen

Det er positivt at området under Puddefjordsbroen brukes til beboerparkering, men Møhlenpris velforeningen stiler seg negativ til innkjøring til parkeringen via Møhlenpris. Vi anbefaler å beholde dagens løsning. Dette for å unngå unødvendig kjøring inn i bydelen.

Videre er dette et sentralt område som vil knytte Møhlenpris mot Dokken og vil derfor trenger reparasjon. I den anledning vil vi etterlyse at tiltakene som gjøres nå ikke setter altfor store begrensinger i den fremtidige utviklingen av området.


Møhlenpris velforening stiller seg til disposisjon for spørsmål vedrørende denne saken, og ønsker Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten lykke til med det videre arbeidet!


Med vennlig hilsen,

Møhlenpris velforening


97 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


  • alt.text.label.Facebook
bottom of page