top of page

Årsberetning Møhlenpris Velforening 2023

Årsberetning 2023

Møhlenpris Velforening


Formål: 

Møhlenpris Velforenings formål er å fremme medlemmenes fellesinteresser i området og virke for bydelens sosiale og fysiske miljø.


Medlemmer:

Ifølge vedtektene for Møhlenpris Velforening er alle husstander som ligger i velforeningens område automatisk medlemmer.  

Alle betalende medlemmer har stemmerett på årsmøte.

22 husstander og 3 sameier har betalt kontingent for 2023. 


Kontor:

Møhlenpris Velforening disponerer deler av et kontor sammen med SK Djerv i Vitalitetsenteret. Det har ikke vært fast kontortid i løpet av året, men møterommet kan bookes for møter i. Husleien er 3500,- per år. Postkasse deles med Nygårdsparkens venner.


Postadresse:

Møhlenpris VelforeningWolffs gate 125006 Bergene-post: mohlenprisvelforening@gmail.comorganisasjonsnummer 999320082.

 

Styret 2023:

Leder: Johannes ServanKasserer: Olav BalandinØvrige styremedlemmer: Kristin Svartveit, Lisa Engervik, Elisabeth Straume Aronsen, Anne Britt Stokka, Ines Moco Pereira, Solveig Steinnes

Revisor: Kari Ramstad.


Styremøter:

Det har vært avholdt 7 (med arbeidsmøte) ordinære styremøter i perioden. Øvrig intern saksbehandling har foregått via e-post, Messenger, Teams og telefon.

På vei ut av lav aktivitet under pandemien har vi brukt det siste året på å få aktiviteten og organisasjonen opp på fote igjen med blant annet ny nettside, ny logo og tettere medlemskontakt på agendaen. 

Arrangement med velforeningen som hovedarrangør i 2023: 

  • Møllardugnad

  • Julegrantenning på Møhlenpris 

Høringer/forum der Møhlenpris velforening er representert:

  • Gatebruksplan for Møhlenpris

  • Møhlenpris Gateforum

Samarbeidspartnere:

Velforeningen har i perioden samarbeidet blant annet med: 

Aksjon for Møhlenpris: Bedre utemiljø, Historietorget på Møhlenpris, SK Djerv, Mølleren Frivilligsentral, FAU på Møhlenpris oppveksttun skole, Sydnæs fritidsklubb, Nygårdsparkens venner, GC Rieber, Bymiljøetaten og Samarbeidsforumet for velforeningene i Bergen sentrum 

 

Saker og arrangementer Velforeningen har arbeidet med i 2023


Møllardugnad:

I samarbeid med Bymiljøetaten gjennomførte Møhlenpris Velforening Møllardugnad 6. mai 2023. Det ble ryddet søppel, malt benker og plantet rundt om i nabolaget. Som vanlig fikk barna som deltok servert is og brus som takk for innsatsen.

Etter avtale med Bergen kommune ble alt hageavfall hentet. Kommunen sponset også nabolaget med både sommerblomster og stauder fra Toppe blomster, samt dekket utgiftene til maling og maleutstyr. Til sammen 10 000 kroner.

Elisabeth Straume Aronsen er ansvarlig for Møllardugnaden.


Møllaren Frivilligsentral:

Møhlenpris velforening har i siden oppstarten vært medeier av Møllaren Frivilligsentral fram til 2022. Etter endret styreform bidrar velforeningen fortsatt aktivt i styret der. 

En viktig sak som frivilligsentralen jobber med nå, er etableringen av en ungdomsklubb i lokaler nær Dragefjellet. Velforeningen ønsker å jobbe for at en eventuell ungdomsklubb skal styres av ungdommer fra området i så stor grad som mulig.

Kristin Svartveit har vært styremedlem i frivilligsentralen i 2023. 


Møhlenpris gateforum

Velforeningen var med å starte opp Møhlenpris gateforum sammen med SK Djerv og gruppa “Aksjon for Møhlenpris: Bedre utemiljø”. Møhlenpris gateforum er et forum for alle frivillige organisasjoner i bydelen og har som formål å bidra til open diskusjon og dialog om utvikling i bydelen generelt og Bergen kommunes prosjekt “bilfri bydel” spesielt. 

Møhlenpris gateforum hatt jevn møteaktivitet og har etablert seg som et viktig forum for samarbeid og dialog mellom foreninger og organisasjoner i bydelen. 

I 2023 var høringene knyttet til gatebruksplan for Møhlenpris den viktigste saken. Velforeningen deltok aktivt i dette arbeidet og var med på befaring. 

En relatert sak til dette er velforeningens klage på vedtak om asfaltering av øverste del av Olaf Ryes vei. Velforeningen ser gjerne at denne delen sees i sammenheng med gatebruksplanen for en helhetlig løsning. 


Halloween- fest for barn:  

I et samarbeidsprosjekt mellom Møhlenpris velforening, Møllaren Frivilligsentral, Sydnæs fritidsklubb, Trikkehallen og FAU på Møhlenpris skole ble det arrangert Halloween-fest i Omnibusverkstedet for barna på Møhlenpris 31. oktober 2023. 

Arrangementet i 2023 var delt i to deler; første del for de yngre barna blant annet med underholdning av Tidsreiser og en labyrint laget av ungdommene i Sydnæs fritidsklubb. Andre del var for de større barna, der Sydnæs fritidsklubb i tillegg bidro med å skremme alle besøkende.  Det kjørte Halloween-trikk under hele arrangementet og FAU arrangerte kafé i lokalene til Sydnæs bataljon.

Halloween-arrrangementet på Møhlenpris er et svært populært arrangement for barn og voksne både på og utenfor Møhlenpris. Julegrantenning:

Velforeningen samarbeider med “Aksjon for Møhlenpris: Bedre utemiljø” om Julegrantenning på Møhlenpris i adventstida. I 2023 var det idyllisk julegrantenning lørdag 2.desember på plassen utenfor Nobel Bopel. Arrangementet ble sponset av Kiwi Damsgård og det ble kjøpt inn gløgg, julekaker, brus og mandariner som ble delt ut til alle fremmøtte. Skolekorpset hadde minikonsert, og Microbandet spilte julesanger med allsang før treet ble tent.  

 

Utbygging Dokken og Møhlenpriskaien

Velforeningen har deltatt aktivt i diskusjonen rundt utbygging av Dokken og Møhlenpriskaien og kommet med innspill til høring fra Bergen kommune.


St. Hans feiring:

Møhlenpris Velforening har i samarbeid med Nygårdshøyden Velforening og Cornerteateret tidligere arrangert St Hans-feiring ved stranden, med felles-grill, leker og underholdning. Etter skifte av daglig leder for Cornerteateret høsten 2020, og på grunn av usikkerhet knyttet til Covid-restriksjoner, har det ikke vært arrangert siden dette. 

Velforeningen har i 2023 gjenopprettet kontakten med Cornerteateret, og planleger  


Nygårdsparken og fadderuken: 

Møhlenpris velforening jobber for at Nygårdsparken skal være til glede og rekreasjon for alle i bydelen. 

2023 oppleves som et relativt rolig år, mye på grunn av arbeidet i parken og bedre rutiner fra BI og UiB på fadderuken. 

Oppfølging av ferdigstilling av parken vil følges opp i 2024. 

 

Kommunikasjon med nabolaget

Velforeningen har vært godt synlig på sin Facebook-side i perioden. Dette er en kanal velforeningen vil fortsette å legge vekt på i sin kommunikasjon til medlemmene fremover. http://www.facebook.com/Mohlenpris

I tillegg har vi laget en ny nettside og gjenopplivet vårt gamle domene: www.mohlenpris.org. I tilknytning til den, jobber vi også med å etablere en ny epostliste. 

 

Økonomi


Velforeningen har hatt et aktivt og bra år i 2023. Gledelig er det at inntekter fra medlemskontingenter øker, og det er betydelig potensial der.


Året endte i pluss på hele 8.411 kroner, men årsaken ligger i en ekstraordinær tildeling fra “Heia Nabolaget”, av  Eiendomsmegler Vest på 10.000 kroner. Utover dette fikk vi som vanlig støtte til å gjennomføre Møllardugnad.


Når det gjelder økonomien i foreningen er den veldig sterk med 100.928 kroner på konto. Her må det merkes at 39.242 kroner av disse er øremerket til investeringer, men her er det rom for både økt aktivitet og innkjøp i utstyr i årene fremover. 

På grunn av økt fokus og planlagt aktiviteter rundt medlemsrekruttering, budsjetter vi med en økning i disse inntektene. Vi regner imidlertid ikke med ekstra tilskudd i 2024 og budsjetter derfor med en nedgang i inntekter på dette og ender til slutt opp med et lite overskudd på 3.000 kroner.  Med Vennlig hilsen

Styret i Møhlenpris velforening, 


Johannes Servan, Olav Balandin, Kristin Svartveit, Lisa Engervik, Elisabeth Straume Aronsen, Anne Britt Stokka, Ines Moco Pereira, Solveig Steinnes

 

  • mars 2024-

25 visninger0 kommentarer

Comments


  • alt.text.label.Facebook
bottom of page