Hjem Årsmøte 2006
Årsmøtereferat 2006 PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
søndag 04. oktober 2009 17:31
Artikkelindeks
Årsmøtereferat 2006
Årsberetning 2005
Alle sider

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MØHLENPRIS VELFORENING

Onsdag 5. april 2006 kl. 1900.


17 personer var møtt fram. Alf Christian Falck ble valgt til møteleder og Oddmar Sandvik ble valgt til referent. Kaffe, kaker og frukt ble servert av hyggelig personale på Cafeen i Vitalitetssenteret.


Innkallingen ble godkjent.


Saker:


Orientering om utbyggingen rundt Damsgårdssundet

Bente Florelius, Bergen Kommune var invitert til å holde en orientering om planene for utbygging rundt Damsgårdssundet. Hun presenterte bakgrunnen, visjonene og en del konkrete planer.


Kommunedelplan for området legges nå ut til høring (05.04.06) med frist 08.06.06. Kontakt Kundesenteret i Allehelgensgt 5 eller les på internett: www.bergen.kommune.no/planavdelingen.


Det er et fokus på utvikling av Løvstakksiden som lenge har vært et forsømt område. Temaet er ”Økoby”, et ”demonstrasjonsområde for kompetanse og fremtidsrettede energiløsninger i Bergen”. Både private og offentlige aktører er inne, og planavdelingen har samlet disse for å utvikle en helhetlig plan. For å oppnå deler av denne søker de om midler fra EU (60-70 mill.) som skal ha fokus på bærekraftig utvikling og redusering av energiforbruk. Dette gjelder både boliger, transport og informasjon/opplæring. Se også www.miljolare.no for mer informasjon.


Nykrohnborg skole rustes opp og skal bli et flaggskip for dette med innovative energiløsninger, samling av skole, kultur og idrett, og et pedagogisk opplegg for å få den oppvoksende generasjonen til å få et nærmere forhold til energistyring. BOB planlegger nye boliger langs hele sjøkanten på Løvstakksiden, mange av disse med helt nye miljøløsninger.


Florelius informerte om planene for gangbro over sundet som vil gi oss på Møhlenpris en ”ny nabo”. Det betyr også mer trafikk gjennom Nygårdsparken. Det er også igangsatt en opprustning av parken, og dette vil forhåpentligvis gjøre parken mer brukt, hyggeligere og mer tilgjengelig for alle.


Høyteknologisenteret og Rieber Eiendom har store planer for utbyggingen fra Marineholmen og innover til Mjellemen. Det nye Vitensenteret som skal stå ferdig sommeren 2007 blir et sentralt element. Videre er det planlagt å få noe variert bebyggelse i dette området for å gjøre det mer tilgjengelig og også skape liv og trygghet utenom kontortid, men detaljene for dette er ikke klare.


Gjerdet mot Nygårdsparken rives og parken skal ”strekkes” ned mot sjøen. Hvordan veiløsningen blir er enda ikke avklart. Florelius forsikret om at tilgangen til sjøen (strandpromenade) skal sikres for allmenheten langs hele sundet.


Årlige markeringer er planlagt, den første blir 20. mai 2006 med en markering for beboerne i området. Detaljer kommer senere.


Årsmelding

Årsmeldingen for 2005 ble gått gjennom av ordstyrer og godkjent.


Regnskap/budsjett

Regnskap for 2005 ble godkjent. Budsjett for 2006 ble godkjent. Kari Ramstad gikk gjennom disse og orienterte om at kommunen heretter vil stille større krav til velforeningen om selv å delta i aktivitetene som det gis støtte til. Dette blir en utfordring siden velforeningen allerede har meget begrenset arbeidskapasitet. I stedet for å la velforeningen bidra til andre organisasjoner med økonomisk støtte, skal disse heller søke kulturkontoret om almenne kulturmidler direkte. I forhold til fremlagt budsjett har vi mottatt 30.000 fra kommunen i samarbeidsmidler, noe som er 10.000 mindre enn budsjett. Til nå har 43 betalt medlemskapskontingent.


Saker:

Den eneste saken som ellers var kommet inn var dugnadsarbeid for opprustning av gatetunene. Årsmøtet vedtok at velforeningen burde arrangere en dugnadsdag for hele Møhlenpris. Herunder ligger muligheten for sameier å søke om støtte til kommunen via velforeningen for å dekke kostnader med dugnadsarbeid. Luking og beplantning, plukking av boss, beskjæring av trær, maling av bord og benker, osv. Styret fikk i oppgave å fastsette en dato. Det ble påpekt behov for å samordne med andre (Djerv, buekorps, Møhlenpris Skole, sameier).


En sak under eventuelt var behovet for bedre informasjon om velforeningen og dens aktiviteter, spesielt i nordre del av Møhlenpris. Styret fikk i oppgave å arbeide videre med dette (informasjonstavler o.l.).


Valg

Med unntak av Davidsen som ikke har vært tilstede på møter, tok styret gjenvalg (Alf Christian Falck, Kari Ramstad, Helle Nyvold, Aksel Irgens og Oddmar Sandvik). I tillegg ble Sissel Karin Magnussen rekruttert som støttespiller for planlegging av dugnadsarbeid. Styret konstituerer seg i etterkant. Kåre Dale ble gjenvalgt som revisor.Møhlenpris, Bergen, 5. april 2006


Oddmar Sandvik (sign).


Årsberetning for Møhlenpris Velforening

02.05.05 – 05.04.06

 

  • Møhlenpris Velforening er en interesseorganisasjon for alle beboere på Møhlenpris. Vi arbeider med viktige saker som angår alle i nærmiljøet. Målet er at vi skal få et trygt og trivelig bomiljø.
  • For å nå dette målet samarbeider velforeningen med andre organisasjoner.

§         Som pådriver ovenfor kommunen i miljøspørsmål og utbyggingssaker, samt kulturaktiviteter har velforeningen en sentral plass.

 

 

Styret valgt på årsmøtet 2005:

Leder:                         Alf Christian Falck

Nestleder:                   Oddmar Sandvik

Kasserer:                     Kari Ramstad

Styremedlemmer:       Helle Nyvold

                                   Knut S. Bjerke

Aksel Irgens

Trond Davidsen (ikke deltatt)

Revisor:                      Kåre Dale

 

Styremøter:

Det har vært avholdt 5 styremøter i perioden.

 

Samarbeidsmøter:

Det har vært avholdt 9 samarbeidsmøter i perioden:

1 infomøte med Bergenhus og Årstad Kulturkontor om kulturmidler/støtteordninger

Velforeningene i Bergens møte med byråd for byutvikling Lisbeth Iversen

1 møte i Bergensvel 2005.

1 møte i komiteen for Parkdagen 2005.

3 møter i komiteen for Juletrefesten 2005.

Stiftelsesmøte "Nygårdsparkens Venner".

Nabomøte med Hulen.

 

Representasjon:

Møhlenpris velforening har vært representert i styret i Frivillighetssentralen på Vitalitetssenteret ved Alf Christian Falck (vara Kari Ramstad). Velforeningen er medeier i Frivillighetssentralen.

Alf Christian Falck og Knut S. Bjerke har representert velforeningen i "Bergensvel 2005".

 

Medlemmer:

41 husstander og 18 sameier betalte kontingent i 2005. Dette er omtrent det samme som året før. Medlemskontingenten var kroner 130,- for husstander og kroner 350,- for sameier.

 

Medlemsinformasjon:

Velforeningen har gitt ut ett flygeblad til alle husstandene på Møhlenpris, samt hengt opp plakater på butikkene i bydelen og tavlene på Vitalitetssenteret. Hjemmesiden blitt oppdatert sporadisk (home.no/mohlenpris-vel).

 

Mediaomtale:

Pilotprosjektet Menneskerettigheter, Bokkaféen og Parkdagen har hatt redaksjonell omtale i Bergens Tidende. Når var det

 

Kontor:

Møhlenpris Velforening har kontor i Vitalitetsenteret. Det har ikke vært fast kontortid i løpet av året på grunn av travle styremedlemmer.

 

Postadresse:

Møhlenpris Velforening

Wolffs gate 12

5006 Bergen

 

Økonomi:

Regnskapet legges frem på årsmøtet.

 

Det ble tildelt 40000,- i Samarbeidsmidler fra Kommunen i 2005.

Det ble tildelt 25000,- i Almene Kulturmidler til arrangering av Parkdagen.

 

Velforeningen samarbeider bla. med Bergenhus og Årstad Kulturkontor, Grønn Etat, SK Djerv, Frivillighetssentralen, FAU og nabovelforeningene.

 

Saker velforeningen har arbeidet med i perioden:

·         Velforeningen har sammen med Sportsklubben Djerv og Frivillighetssentralen deltatt aktivt i oppfølgingen og bruken av Vitalitetsenteret.

·         Trafikksituasjonen i bydelen; for å unngå at den eneste adkomsten til Møhlenpris blir Wolffsgate, for innføring av 30-sone og tryggere parkeringsforhold, oppmerking av gangfelt, for opphøyde gangfelt, forurensing og lyspærer i gatelyktene.

·         Hyblifiseringen av Møhlenpris. Bystyret har bestemt at ved ombygging av eksisterende store leiligheter, skal maksimalt 20 % av bruksarealet nyttes til 2-roms leiligheter eller hybler. Dette fravikes i flere ombyggingssaker noe Velforeningen beklager.

·         Utbyggingsprosjekter (Marineholmen)

·         Bevaring av Sentralbadet

·         Forhold rundt parken, stiftelse av ”Nygårdsparkens venner”

·         Parkdagen 2005 ble arrangert 5. juni i samarbeid med Nygårdshøyden vel, Sydnæs og Nøstet vel, Nygård vel, Grønn Etat, samt Bergenhus og Årstad Kulturkontor. Arrangementet samlet flere hundre mennesker og hadde 11 kulturelle innslag.

 

Økonomisk støtte ble i 2005 gitt til diverse virksomhet i bydelen:

·         Møhlenpris Velforening har i året som har gått stått for en rekke aktiviteter knyttet til nærmiljøet. Samarbeidsmidlene fra Bergen Kommune har i henhold til samarbeidsavtalen vært fokusert på barn og unge.

·         Beplantning ved Møhlenpris skole i regi av FAU, gjennomført av barna.

·         Gjengangeren “Gla’-Sommer” ble arrangert den første skoleferieuka med 50 barn. Dette er en aktivitetsuke på Møhlenpris første uken i sommerferien for barn i alderen 7-13 år. Aktivitetene har vært 5 dager med fjelltur, badetur, natursti, basketball, fotball, friidrett, leker og grillfest. De benytter både Vitalitetssenteret og Nygårdsparken.

·         Pilotprosjektet ”kunst og menneskeretter” var et tiltak for 5. og 6.-klassingene  ved Møhlenpris skole og et samarbeid med Skolenes grafiske verksted og Stiftelsen Egil Raftos hus.

·         Det er gitt støtte til barn av lavinntektsfamilier via integreringskonsulenten som har hatt kontor på Vitalitetssenteret. Pengene går til utstyr og reiser i forbindelse med idrettsstevner.

·         Fotoutstilling i regi av med Bergen Kameraklubb. Utstillingen inneholdt bl.a. konkurranse for barn og unge.

·         Bokkafé i regi av Frivillighetssentralen, tilhold i Caféen i Vitalitetssenteret hver 3. mandag.

·         Det ble for 10. gang arrangert  fakkeltog og markering av ”26. november”, til minne om deporteringen av jødiske naboer på Møhlenpris. Rundt 100 mennesker deltok i fakkeltoget.

·         Møhlenpris Velforening arrangerte sammen med Sportsklubben Djerv og Frivillighetsentralen juletrefest 10.12.05 med risgrøt, juletre-gang, nisse og presanger. Juletrefesten er et samarbeid med SK Djerv og Frivillighetssentralen. Festen samlet ca. 110 barn og 50 voksne.

 

 

Styret

v/Alf Christian Falck, leder

 


LAST_UPDATED2
 
Banner
Kopirett © 2023 Møhlenpris Velforening. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.